Give away

Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(καλουμενη horecacandles), που εδρευει στο Περιστερι, οδος Κατσαντωνη 15, διοργανωνει προωθητικες ενεργειες (Διαγωνισμους) στο πλαισιο προωθησης προιοντων της Εταιρειας.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση των ανήλικων διαγωνιζόμενων θεωρείται ότι η συμμετοχή τους φέρει τη συγκατάθεση των γονέων /κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των γονέων / κηδεμόνων να λάβει κάποιος ανήλικος μέρος στον διαγωνισμό, θα επέρχεται ακύρωση της συμμετοχής του.

 

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας και (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 

Διάρκεια Διαγωνισμού

Η συνολική διάρκεια διεξαγωγής των Διαγωνισμων οριζεται απο την εταιρεια και ενημερωνοσαστε απο το τον εκαστοτε Διαγωνισμο που ειναι σε ισχυ.

 

Διαδικασία Συμμετοχής

Η διαδικασία συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει ως εξής:

 

O εκάστοτε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας (α) follow στη σελίδα του Instagram ή facebook https://www.instagram.com/horeca_candles/ https://www.facebook.com/HORECAKERIA/ (β) like στο post του διαγωνισμού (γ) comment με mention (@name) δύο ατόμων (δ) share του post.

 

Με την υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση.

 

Ανάδειξη Νικητή

Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές κληρώσεις, στις οποίες θα λαμβάνουν μέρος όλες οι έγκυρες συμμετοχές.

 

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό, η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω και έχει γίνει αποδεκτή.

 

Τα ονόματα όλων των νικητών θα ανακοινώνονται την επόμενη ημέρα της ανάρτησης, κάτω από την αντίστοιχη δημοσίευση, μέσω της οποίας έλαβαν μέρος.

 

Οι νικητές, αφού ενημερωθούν κατά τα ανωτέρω σχετικά με την ανάδειξη τους ως νικητές και προκειμένου να παραλάβουν το δώρο τους, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Keriland μέσω της σελίδας του στο Instagram ή Facebook. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας) σε προσωπικό μήνυμα στη σελίδα του horecacandlesστο Instagram και Facebook. Οι νικητές θα μπορούν να παραλάβουν τα δώρα τους από τα καταστήματα horecacandles, με την επίδειξη της ταυτότητάς τους.

 

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αναδειχτεί νικητής κάποιος/α άτομο ή οντότητα που έχει λάβει μέρος και κερδίσει παλιότερα

 

Δώρα Διαγωνισμού

Η Εταιρεία δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των Δώρων. Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού, δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα. Οι νικητές δε, οφείλουν να συμπεριφέρονται νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

 

Προσωπικά Δεδομένα – Προστασία Προσωπικότητας

Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων φυλάσσονται με επιμέλεια από την Εταιρεία βάσει των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, τα Π.Δ. 207/98 και 79/200 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/20000 όπως και το Ν. 3471/06 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ, 97/66/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ). Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από το διαγωνισμό (εφόσον απαιτούνται από τη φύση του διαγωνισμού) και περιλαμβάνουν όνομα, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση, δίνουν στην Εταιρεία τη δυνατότητα να επικοινωνεί μαζί τους για θέματα σχετικά με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των Κατόχων.

 

Τροποποίηση Όρων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της σελίδας της Εταιρείας στο Instagram, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

 

Η ευθύνη της horecacandles περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Διευκρινίζεται ότι η horecacandles δεν φέρει καμία ευθύνη και οι νικητές δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε καμία περίπτωση.

 

Παρατηρήσεις

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες.

 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Εταιρείας ή της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.

 

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει στο e-mail info@horecacandles.gr

 

Αποδοχή όρων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.